برچسب : مسابقه معماری

سایر مسابقات 0

یونیسف با شعار “آموزش برای همه” قصد دارد ۱۱۰ میلیون کودک را آموزش دهد و به آنها در پیدا کردن مدرسه کمک کند تا بتواند به طور موثر با چالش های روزافزون دنیای در حال تغییر مواجه شود.

ادامه