برچسب : جشنواره مد و لباس

مسابقات مناسبتی 0

در زمینه‌های فرهنگی و هنری بویژه مد و لباس اسلامی‌و فعالیت‌های بانوان هنرمند ایرانی ما را قادر خواهند ساخت تا پیوندی ناگسستنی میان جهانیان و اسلام برقرار سازیم و با حضور موفق خود، زمینه ساز روشن شدن افکار عمومی‌نسبت به ذخایر فرهنگی – هنری ایران و نقش ایران اسلامی‌در تمدن اسلامی‌باشیم.

ادامه