برچسب : انجمن‌های ادبی

40424 934 359x201 - انتشار فراخوان طرح «سربرگ»
مسابقات ادبی 0

در طرح «سربرگ» آثار شاعران و نویسندگان انجمن‌های ادبی در کتاب‌های مستقل، به صورت استانی منتشر خواهد شد و شاعران و نویسندگان و مخاطبان ادبیات می‌توانند بارقه‌ها و جوانه‌های شعر در هر استان را از طریق مطالعه و بررسی این کتاب‌ها بشناسند.

ادامه