آخرین مسابقات

مسابقات مناسبتی

کانون فرهنگی عهد موعود به مناسبت غدیر اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی روایات غدیر از مجموعه 6 سخنرانی جناب استاد دکتر حسینی قزوینی در هفتمین همایش غدیرنموده است.

ادامه