در حال مرور : ويژه

photo 2019 01 03 19 37 19 359x201 - مسابقه پیام آورد
ويژه 0

مسابقه پیام آورد در بخش های کسب و کار، طراحی واسط کاربری (UI/UX)، توسعه نرم افزار، معماری نرم افزار، طراحی شکلک و نگاه ویژه: شمتا(ایده پردازی آزاد برای نوآوری در ماهیت شبکه های مجازی) برگزار می شود.

ادامه