مسابقه کتابخوانی «کرونا فرصتی برای مطالعه»

0

به گزارش «فارسی مچ» پویش کتابخوانی کرونا فرصتی برای مطالعه شامل ۱۵ مسابقه کتابخوانی کوتاه (هر مسابقه ۴۸ ساعت) توسط بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار فارسی مچ؛ دسترسی به منبع هر مسابقه رایگان است و نیازی به خرید کتاب نمی‌باشد. بعد از نصب اپلیکیشن جامع استاد مطهری و وارد شدن در بخش مسابقه کتابخوانی برای دسترسی به متن مسابقه روی دکمه «متن» بزنید.

اپلیکیشن جامع استاد مطهری را از اینجا دانلود کنید، سپس از طریق اپلیکیشن وارد مسابقه شوید.

توجه: شما می توانید در هنگام ثبت نام در اپلیکیشن، با وارد کردن کد معرف Vha6R581 شانس خود را در قرعه کشی جوایز مسابقه افزایش دهید.

آزمون هر مسابقه شامل سه سؤال است. در صورتی که بتوانید به دو سؤال پاسخ صحیح بدهید، وارد قرعه‌کشی آن مسابقه می‌شوید.

اگر در هر آزمون نتوانید نمره حدنصاب را کسب کنید برای شرکت مجدد در آن آزمون باید یک روز کامل یعنی ۲۴ ساعت صبر نمایید. و اگر کمتر از ۲۴ ساعت تا پایان مسابقه باقی مانده باشد فرصت شرکت مجدد در آن آزمون را از دست می‌دهید ولی در مسابقات روزهای بعد می‌توانید شرکت کنید.

شرکت در مسابقه کاملا رایگان است.

جوایز مسابقه (هدیه خیّرین):

۵ جایزه ۴ میلیون ریالی در هر مسابقه

۶ جایزه یک میلیون ریالی در هر مسابقه

جوایز ارزنده در پایان همه مسابقات به کسانی که حداقل در ۷ مسابقه از پانزده مسابقه، آزمون مربوطه را با موفقیت بگذرانند (به قید قرعه)

قرعه‌کشی: از ۶ فروردین‌ماه (روزهای زوج فروردین‌ماه ساعت ۱۷)

برندگان مسابقات برگزار شده:

مسابقه اول:

۰۹۱۲۴***۸۱۵ ۰۹۱۴۰***۵۷۲

۰۹۱۱۹***۳۲۱ ۰۹۳۷۲***۷۰۲

۰۹۳۵۱***۱۳۰

…………………………………………..

مسابقه دوم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۰۱۲***۰۶۱ ۰۹۳۶۱***۱۴۹

۰۹۳۵۵***۶۱۰ ۰۹۱۸۸***۶۴۲

۰۹۱۳۱***۲۳۲

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی(به مناسب اعیاد شعبانیه اضافه شده است):

۰۹۱۵۴***۲۴۵ ۰۹۳۸۶***۸۱۵

۰۹۳۹۷***۸۵۷ ۰۹۱۵۱***۳۶۷

۰۹۰۱۹***۱۷۲ ۰۹۳۵۲***۷۳۳

…………………………………………..

مسابقه سوم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۰۹***۱۶۸ ۰۹۱۵۷***۰۷۳

۰۹۱۰۴***۱۱۰ ۰۹۱۳۱***۱۸۳

۰۹۳۷۴***۲۳۷

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی(به مناسب اعیاد شعبانیه اضافه شده است):

۰۹۹۰۰***۴۲۴ ۰۹۱۵۶***۷۰۰

۰۹۱۳۸***۰۶۰ ۰۹۱۶۲***۳۹۱

۰۹۱۱۲***۵۷۱ ۰۹۲۲۱***۷۲۶

…………………………………………..

مسابقه چهارم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۳۵۳***۳۱۳ ۰۹۱۵۷***۰۵۲

۰۹۱۵۱***۵۲۴ ۰۹۳۳۸***۴۲۲

۰۹۱۷۶***۸۹۲

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی(به مناسب اعیاد شعبانیه اضافه شده است):

۰۹۳۰۰***۳۳۴ ۰۹۱۰۷***۱۶۵

۰۹۱۵۱***۵۱۹ ۰۹۳۷۴***۷۳۲

۰۹۰۳۴***۸۴۳ ۰۹۱۳۳***۷۳۱

…………………………………………..

مسابقه پنجم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۳۵۴***۲۲۴ ۰۹۱۹۵***۷۴۶

۰۹۱۷۶***۶۱۶ ۰۹۱۶۷***۵۷۴

۰۹۱۳۲***۶۷۳

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۱۷***۳۳۷ ۰۹۱۲۱***۳۹۹

۰۹۱۰۹***۴۸۰ ۰۹۱۲۵***۱۹۱

۰۹۱۳۹***۷۱۲ ۰۹۳۷۳***۹۰۹

…………………………………………..

مسابقه ششم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۹۰***۶۵۴ ۰۹۳۰۹***۰۲۴

۰۹۳۷۹***۹۲۵ ۰۹۳۹۳***۱۲۸

۰۹۱۴۸***۶۳۹

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۵۱***۴۱۳ ۰۹۰۱۳***۹۸۳

۰۹۹۱۵***۷۹۶ ۰۹۳۷۳***۲۰۲

۰۹۹۱۰***۰۱۴ ۰۹۱۴۹***۱۶۲

…………………………………………..

مسابقه هفتم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۳۷۶***۸۸۳ ۰۹۳۰۴***۲۱۹

۰۹۱۶۸***۱۰۶ ۰۹۱۲۹***۸۸۶

۰۹۳۷۳***۷۲۴

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۸۹***۰۷۶ ۰۹۰۱۵***۱۰۴

۰۹۳۷۸***۷۴۹ ۰۹۱۲۷***۵۲۹

۰۹۱۸۷***۳۷۲ ۰۹۱۲۷***۷۴۴

…………………………………………..

مسابقه هشتم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۲۱۰***۲۳۶ ۰۹۱۴۷***۴۶۴

۰۹۳۰۴***۳۷۰ ۰۹۱۰۱***۶۵۶

۰۹۱۸۸***۰۳۱

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۹۰۷***۲۳۷ ۰۹۱۶۸***۳۶۹

۰۹۱۹۶***۵۹۶ ۰۹۳۸۰***۱۴۲

۰۹۰۱۳***۹۸۰ ۰۹۱۲۹***۴۹۹

…………………………………………..

مسابقه نهم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۹۲۵***۲۷۱ ۰۹۹۲۸***۰۷۸

۰۹۱۵۷***۲۲۵ ۰۹۲۲۲***۶۳۷

۰۹۳۹۷***۱۴۱

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۹۰۵***۳۴۲ ۰۹۰۲۸***۷۸۴

۰۹۱۵۸***۹۴۵ ۰۹۱۵۲***۰۱۶

۰۹۱۲۷***۶۵۶ ۰۹۱۱۸***۴۲۰

…………………………………………..

مسابقه دهم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۳۷۳***۲۴۵ ۰۹۱۳۲***۱۳۰

۰۹۱۳۰***۴۷۱ ۰۹۱۱۵***۰۹۸

۰۹۱۹۸***۹۰۸

بیست برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۹۸***۸۰۱ ۰۹۳۹۱***۴۲۴

۰۹۰۳۰***۴۹۵ ۰۹۱۲۴***۴۵۲

۰۹۹۱۰***۵۸۷ ۰۹۳۷۶***۲۵۹

۰۹۱۸۶***۸۵۰ ۰۹۹۰۵***۶۰۷

۰۹۱۲۹***۰۳۱ ۰۹۲۲۲***۱۵۰

۰۹۲۱۳***۹۷۰ ۰۹۹۲۸***۰۵۶

۰۹۳۵۲***۲۳۵ ۰۹۱۳۹***۵۰۱

۰۹۱۴۶***۴۱۰ ۰۹۳۶۳***۰۶۳

۰۹۰۵۵***۴۰۲ ۰۹۱۷۲***۲۴۰

۰۹۱۵۹***۴۴۸ ۰۹۱۰۸***۸۵۷

…………………………………………..

مسابقه یازدهم:

پنج برنده جایزه ۴۰۰ هزار تومانی:

۰۹۳۶۹***۵۷۶ ۰۹۲۲۳***۴۲۶

۰۹۰۲۱***۱۲۰ ۰۹۰۱۱***۲۰۶

۰۹۱۲۴***۱۳۵

شش برنده جایزه ۱۰۰ هزار تومانی:

۰۹۱۸۵***۷۲۸ ۰۹۳۹۱***۴۹۳

۰۹۳۵۸***۶۱۱ ۰۹۰۳۲***۷۵۵

۰۹۱۲۳***۵۰۵ ۰۹۳۹۲***۴۴۱

فارسی مچ در شبکه های اجتماعی           

سایت فارسی مچ صرفاً اخبار مسابقات اینترنتی را انتشار می دهد و هیچ دخالتی در هیچ یک از مراحل برگزاری هیچ مسابقه ای نداشته و مسئولیتی نسبت به مسائل مرتبط با مسابقات درج شده نظیر برگزاری، داوری، جوایز و ... ندارد. درج خبر مسابقات به معنای تایید آن ها از جانب فارسی مچ نمی باشد.

پاسخ دهید

*

code

خبرنامه رایگان پیامکی
با عضويت رايگان در خبرنامه پیامکی، اخبار مسابقات ويژه به صورت پيامك براي شما ارسال مي گردد.
هزينه ارسال هر پيامك رايگان مي باشد و توسط حاميان پرداخت مي شود.
[iphorm id="1" name="سامانه پیامک"]
کانال فارسی مچ
کانال تلگرام فارسی مچ

چرا عضو شوم؟

1. دریافت لحظه ای مسابقات

2. دریافت مسابقات ویژه

3. مشاهده برندگان و جزئیات مسابقات

4. خودتون عضو شوید و ببینید
کانال فارسی مچ

💵 5 جایزه نقدی 20000 تومانی
💶 2 جایزه نقدی 50000 تومانی
🍕 کد تخفیف خرید غذا
🏪 کد تخفیف رزرو هتل
⏳ فقط تا ساعت 12 چهارشنبه فرصت باقیست.