آرشیو های روزانه : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

6039775910654a.blob  359x201 - مسابقه طراحی دیوارنگار فضاهای باغ در بام ساختمان کمیسیون های مجلس
مسابقات هنري 0

طراحی مفهومی (ایده اولیه) تعدادی از دیوارهای داخلی ساختمان کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در بدنه محوطه های سبز داخلی بصورت نگارگری یا نقوش برجسته که بیانگر مفاهیم مرتبط با عملکرد و هویت ساختمان در رابطه با مفاهیمی نظیر

ادامه