آرشیو های روزانه : ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

2رراه‌آهننیننیوز 359x201 - فراخوان آثار در زمینه تجربیات و درس آموخته‌های ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی
مسابقات مقاله نویسی 0

روابط عمومی راه آهن به مناسبت هفته ایمنی (۷ تا ۱۳ اردیبهشت) و با هدف ارتقای سطح ایمنی حمل و نقل ریلی در راه آهن «فراخوان آثار در زمینه تجربیات و درس آموخته های ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی» برگزار می‌کند.

ادامه