آرشیو های روزانه : ۱۰ مهر ۱۳۹۷

57737987 359x201 - انتشار فراخوان گرنت استادیاران جوان برتر

با اعلام معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با درنظر گرفتن اعتبارات خود و با توجه به شاخص ­هایی، فراخوان گرنت استادیاران جوان برتر را منتشر کرد.

ادامه