آرشیو های روزانه : 3 اسفند 1396

مسابقات مذهبی 0

مهمترین هدف برگزاری این طرح ملی ، بزرگداشت اخلاق؛ کرامت و انعکاس تجلی انسانیتی است که در وجود اولیای خداوند تجلی یافته است وگرنه همه ما به نوعی با تاریخ آشنا هستیم و به وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده آگاه هستیم. از این رو برگزاری چنین طرحی به منظور مرور تاریخ نیست.

ادامه