آرشیو های روزانه : 23 آبان 1391

سایر مسابقات 0

در بخش فرهنگی و هنری اولین کنگره میرزاکوچک خان جنگلی با مشارکت ۲۴ وزارتخانه، سازمان، دانشگاه و نهاد و همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و به منظور معرفی، الگوسازی و قهرمان پروری بر اساس ارزش‌های اسلامی و ملیدولتی برگزار می شود.

ادامه