آرشیو های روزانه : 6 آذر 1389

کانون فرهنگی عهد موعود به مناسبت غدیر اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی روایات غدیر از مجموعه ۶ سخنرانی جناب استاد دکتر حسینی قزوینی در هفتمین همایش غدیرنموده است.

ادامه